Navigeren

Elektrische Babboe Transporter - garantievoorwaarden

Voor dit rijwiel geldt een garantieperiode voor fabricagefouten. De garantietermijnen staan hieronder beschreven. Deze garantie omvat niet de aan normale slijtage onderhevige onderdelen.

Gedetailleerd vallen de navolgende onderdelen onder de garantie:

Garantietermijnen:

 • 6 maanden op de houten panelen van de bak
 • 1 jaar op de Protanium Lithium Polymeer accu / 2 jaar op QWIC accu (nieuwe E-Big vanaf Feb-2016)
 • 6 maanden op de handbediening van de bergversnelling en indicator
 • 6 maanden op trapsensor
 • 1 jaar op oplader
 • 1 jaar op elektromotor in de naaf en controllerbox / 2 jaar op de QWIC controllerbox
 • 2 jaar op niet aan normale slijtage onderhevige onderdelen (zie onderstaand overzicht)
 • 5 jaar op frame en voorvork (doorroesten van binnenuit)
 • De garantietermijn gaat in op de dag van de levering
 • De garantie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 • Indien er geen regelmatig onderhoud is gepleegd;Service beurt na +/- 2 maanden (of bij het bereiken van 100 km) en onderhoudsbeurt begin 2e jaar vervalt de garantie op de niet aan normale slijtage onderhevige onderdelen.
 • Babboe B.V. vergoedt geen rekeningen van fietsenmakers.

Overzicht Onderdelen niet aan slijtage onderhevig

Zadel Stuurpen Remnaven Versnellingsnaaf Slot
Zadelpen Handvaten Remgrepen Shifter Bagagedrager
Zadelklem Stuur Stuurdemper Cranks Balhoofdstel

Schade veroorzaakt tijdens het vervoer en of overige schade en/ gebreken:

U dient de bakfiets, het montagepakket en accessoires altijd direct te controleren bij ontvangst van de levering. Dit is belangrijk, omdat wij geen klachten van zichtbare en overige gebreken in behandeling nemen na levering van het artikel.

Let op, uw garantie vervalt;

 • als de gebreken het gevolg zijn van onjuist gebruik of onvoldoende onderhoud;
 • als de gebreken het gevolg zijn van onjuiste montage, dat wil zeggen montage die afwijkt van de bijgeleverde montage instructie, die tevens op de website te vinden is;
 • bij het niet normaal, onoordeelkundig, onjuist of onzorgvuldig gebruik van het product;
 • op- en afrijden van stoepranden;
 • tegen stoepranden aanrijden;
 • op twee wielen rijden;
 • beladen van de bakfiets boven het maximale laadgewicht van 100 kg;
 • achteruit fietsen;
 • bij niet professioneel uitgevoerde reparaties of modificaties aan het product, evenals bij niet deskundig uitgevoerde vervanging van onderdelen van het product;
 • indien gebruikte onderdelen worden gebruikt,tenzij door Babboe goedgekeurd;
 • in geval van schade, ontstaan bij het gebruik tijdens wedstrijden of gebruik voor sportdoeleinden;
 • in geval van schade, ontstaan ten gevolge van een ongeval of een ander van buiten komend onheil.

Geen Garantie;

 • Achteraf gemonteerde, niet tot het leverprogramma van Babboe B.V. behorende onderdelen en uitrusting;
 • Beschadigde en lekke banden, uitrekken van rem- en versnellingskabels door normaal gebruik (afstellingen en nastellen van rem en versnelling) en het nastellen van wielen en spaken gedurende gebruik, alsmede spaakbreuk;
 • Op loszittende bouten en moeren;
 • Roestvorming;
 • Pedalen die verkeerd zijn gemonteerd
 • Bakfietsen die gebruikt worden ten behoeve van verhuur

Verdergaande (garantie)aanspraken zijn uitgesloten.

Vervanging van onderdelen:

Indien vervanging van de onderdelen noodzakelijk is, geschiedt dit door middel van een aan het originele onderdeel technisch en optisch gelijkwaardig onderdeel, gebaseerd op de dan actuele stand der techniek. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op een identiek onderdeel. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op de montage van een vervangend onderdeel indien Babboe van mening is dat de consument met schriftelijke begeleiding deze reparatie zelf kan uitvoeren. In dat geval kan er worden gekozen voor het toesturen van onderdelen.

Misbruik:

Misbruik van de garantieregeling kan leiden tot declaratie van de gemaakte kosten door Babboe B.V.

Aanspraak maken op garantie:

Indien u aanspraak wenst te maken op de garantie kunt u contact opnemen met de Babboe klantenservice.

Op afspraak zal Babboe trachten binnen 15 werkdagen voor reparatie zorg te dragen.

Indien de service afdeling op basis van de ontvangen informatie niet kan vaststellen of de reparatie onder de garantievoorwaarden valt zal de monteur op locatie aangeven of de reparatie wel of niet onder de garantievoorwaarden van Babboe B.V. valt. De service afdeling kan de klant ook verzoeken het betreffende onderdeel op te sturen naar Babboe.B.V. Aan de hand van de beoordeling kan Babboe besluiten dat het onderdeel wel of niet onder de garantievoorwaarden valt.

Waarschuwing:

Correcte montage van de bakfiets is van cruciaal belang en valt buiten de verantwoordelijkheid van Babboe BV. Babboe BV accepteert geen aansprakelijkheid voor incorrecte montage noch voor enige gevolgen daarvan. Babboe B.V. zal geen kosten vergoeden indien derden reparaties aan de bakfiets uitvoeren.

Belangrijk:

 • Niet rijden zonder te controleren of remmen en versnelling goed functioneren.
 • Regelmatig controleren of de remmen en versnelling nog goed werken en zo nodig zelf bijstellen conform instructie, ofwel door een erkende fietsspecialist laten bijstellen.
 • Gebruik alleen de meegeleverde oplader om de accu van de Elektrische Babboe bakfiets op te laden. Als u een andere oplader gebruikt, kan de accu beschadigd raken en kunnen gevaarlijke situaties ontstaan.
 • De garantie vervalt als een storing ontstaat door het gebruik van een verkeerde oplader. Babboe behoudt zich het recht voor de garantie te laten vervallen als de accu op een onjuiste manier is opgeladen.
 • De Babboe / Protanium accu is ontworpen voor personenvervoer en recreatief gebruik met een Babboe / Protanium elektrische (bak)fiets. De accu is niet ontworpen voor oneigenlijk gebruik zoals het uitvoeren van stunts en sprongen. De garantie vervalt wanneer u de fiets verhuurt, verkoopt of weggeeft, wanneer u met meer dan één persoon op de fiets rijdt en wanneer u stunts of sprongen met de fiets uitvoert.
 • Het is niet toegestaan de Protanium accu of oplader te demonteren of op welke manier dan ook aan te passen.
 • De consument is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor een correcte installatie van de accu en goed onderhoud van de fiets. Deze garantie vervalt indien sprake is van schade door incorrecte installatie van de accu of onjuist gebruik van de accu of oplader.
 • Gebruik de Protanium accu alleen bij temperaturen tussen 0°C en 40°C.
 • Bewaar de Protanium accu alleen bij temperaturen tussen -20°C en 60°C om schade te voorkomen. Als de accu gedurende langere tijd wordt bewaard bij temperaturen die hoger of lager zijn dan de genoemde temperaturen, kan dit de levensduur van de accu aanzienlijk verkorten.
 • Laat de accu niet in contact komen met water of andere vloeistoffen. De garantie vervalt als water of een andere vloeistof in de Protanium accu terechtkomt. Koppel de accu bij contact met een vloeistof direct los om een explosie of elektrische schok te vermijden.
 • Plaats de accu niet direct naast een vlam of andere warmtebron. Door verhitting kan de accu exploderen.
 • Zorg voor een goede ventilatie tijdens het opladen
 • Koppel de accu los van het lichtnet zodra deze volledig is opgeladen.
 • Gebruik de Protanium oplader niet om Ni-Cd- of Ni-Mh-batterijen op te laden.
 • U wordt ten zeerste aangeraden de Protanium accu alleen overdag en onder toezicht op te laden.
 • Specificaties van de voorwaarden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd


Aansprakelijkheid

1. Babboe / Protanium is niet aansprakelijk voor ongelukken of storingen die

voortkomen uit onjuist gebruik van de accu of oplader.

2. Volg de plaatselijke afvalrichtlijnen als u de accu wilt weggooien.

Accu - vervanging en verantwoordelijkheden

BELEID MET BETREKKING TOT VERVANGING EN VERANTWOORDELIJKHEDEN Voor uw aankoop van de elektrische Babboe bakfiets geldt de volgende beperkte garantie voor de accu. Deze beperkte garantie vervangt alle andere garantiebepalingen.
DIT IS DE ENIGE GARANTIE, ER ZIJN GEEN ANDERE GARANTIES. ELKE ANDERE GARANTIE DIE IMPLICIET WETTELIJK AANWEZIG.
WORDT GEACHT, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID EN DE IMPLICIETE GARANTIE VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDT UITDRUKKELIJK BEPERKT TOT DE TOEPASBARE DUUR VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE.
Alleen de oorspronkelijke koper van het product kan aanspraak maken op deze garantie. Er is geen registratie nodig. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten die per land kunnen verschillen. Op de Protanium accu (24 Volt, 10 Ah) wordt gedurende zes (6) maanden gratis vervangingsgarantie gegeven. Behoudens uitzonderingen zal Babboe / Protanium naar eigen inzicht gedurende zes (6) maanden na de aankoopdatum elk onderdeel van een accu vervangen of repareren waarvan na onderzoek is gebleken dat het materiaal of de fabricage gebrekkig is. Registratie is niet vereist om in aanmerking te komen voor de garantie op een Protanium accu. Een aankoopbewijs is echter vereist in de vorm van een kassabon of andere informatie die door Babboe / Protanium als toereikend wordt beschouwd. U kunt de accu met een kopie van het aankoopbewijs gefrankeerd en verzekerd verzenden aan een door Babboe / Protanium geautoriseerde reparateur (neem hiervoor eerst contact op met Babboe via service@babboe.nl).
ACCEPTATIE VAN REPARATIE EN/OF VERVANGING ZOALS BESCHREVEN IN DIT DOCUMENT IS EEN VOORWAARDE VAN HET CONTRACT DAT IS AANGEGAAN BIJ AANSCHAF VAN HET BABBOE / PROTANIUM PRODUCT. IN GEEN GEVAL IS BABBOE / PROTANIUM AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INCIDENTELE SCHADE, SPECIALE SCHADE.
GEVOLGSCHADE OF SCHADE MET EEN BOETEKARAKTER, OF VOOR ENIGE KOSTEN, VERGOEDINGEN VOOR RECHTSBIJSTAND, UITGAVEN, VERLIEZEN OF VERTRAGINGEN DIE HET GEVOLG ZOUDEN ZIJN VAN SCHADE, STORINGEN OF DEFECTEN AAN ENIG PRODUCT, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, CLAIMS MET BETREKKING TOT WINSTDERVING. DEZE GARANTIE IS EXCLUSIEF EN VERVANGT ALLE ANDERE GARANTIES OF VOORWAARDEN, GESCHREVEN OF MONDELING, EXPLICIET OF IMPLICIET.