Privacyreglement Babboe

Wij, Babboe B.V., gevestigd te Koedijkerweg 12A, 3816 BV Amersfoort, dragen ervoor zorg dat we persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met privacy wet- en regelgeving, waaronder Verordening (EU) 2017/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming), “AVG”).

Middels dit statement informeren we u over de persoonsgegevens die we verwerken, de verwerkingen die we verrichten en uw rechten als betrokkene.

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een natuurlijke persoon (de betrokkene) identificeren of identificeerbaar maken, waaronder een naam, (e-mail)adres, bankrekeningnummer of telefoonnummer.

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens over u verwerken: uw naam, geboortedatum, adres, e-mailadres, telefoonnummer, IP-adres en bankrekeningnummer. De verwerkingen die we verrichten met deze gegevens hebben verschillende doeleinden: uitvoering van een overeenkomst (bestelling, contact met de vervoerder, levering van uw bestelling), het uitvoeren van reparatiewerkzaamheden, communicatie met u omtrent een bestelling en/of een vraag, het versturen van digitale marketingberichten aan onze klanten en het opzetten van winacties. Deze verwerkingen hebben te allen tijde een wettelijke grondslag: zij zijn gebaseerd op uw toestemming, noodzakelijk in het kader van de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke (bewaar)plicht dan wel noodzakelijk ter behartiging van ons gerechtvaardigde (bedrijfs)belang, welke wij altijd zullen afwegen tegen uw recht op privacy. Waar nodig sluiten wij verwerkersovereenkomsten met partijen die bepaalde verwerkingen voor ons uitvoeren.

Wij verstrekken persoonsgegevens aan enkele derde partijen, indien en voor zover dit noodzakelijk in het kader van bovenstaande doeleinden: aan vervoerders waar wij mee samenwerken in het kader van het vervoeren van (onderdelen van) fietsen, aan de verzekeraar waar u een bakfietsverzekering bij afsluit, aan banken ter uitvoering van betalingsopdrachten en aan de in de voorwaarden vermelde samenwerkingspartners in het kader van winacties. U bent, wat betreft de verwerkingen die gebaseerd zijn op uw toestemming, niet verplicht uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Niet-verstrekking van gegevens kan tot gevolg hebben dat u niet deel kunt nemen aan bijvoorbeeld een winactie.

Wij bewaren persoonsgegevens voor zolang dat noodzakelijk is in het kader van het doel waarvoor de gegevens verzameld zijn. Wij kunnen persoonsgegevens bewaren nadat het doel van verwerking bereikt is in het kader van archivering en/of statistische doeleinden, waarbij wij ervoor zullen zorgen dat we de hoeveelheid te bewaren persoonsgegevens beperken.

Links naar andere websites

Onze website bevat verwijzingen naar social media platforms, waaronder Facebook en Instagram. Tevens bevat onze website verschillende links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites; de betreffende websites zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud die zij weergeven en gebruik van de website door bezoekers.

Nieuwsbrief

We sturen u de nieuwsbrief wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief of wanneer u het vakje 'nieuwsbrief ontvangen' aanvinkt bij uw aankoop.

U kunt zich op de volgende manieren afmelden voor de nieuwsbrief:

  • Klik op de link waarmee u zich afmeldt in elke e-mail
  • Stuur een e-mail via het contactformulier
  • Ga naar "Mijn account" of in het klantengedeelte naar het gedeelte Nieuwsbrief en schakel het overeenkomstige vakje uit

Nadat u zich hebt afgemeld, zullen wij uw e-mailadres verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of als wij ons het recht voorbehouden op een breder gebruik van de wettelijk toegestane gegevens en die wij informeren in deze verklaring.

Uw rechten

U heeft als betrokkene het recht om ons een verzoek tot inzage in uw persoonsgegevens te doen. Tevens heeft u het recht om een verzoek te doen tot rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens, alsmede recht op beperking van de u betreffende verwerking, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Indien wij (een deel van) uw persoonsgegevens verwerken op basis van eerder door u gegeven toestemming, heeft u te allen tijde het recht die toestemming in te trekken. Deze intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van gegeven toestemming vóór de intrekking. Verzoeken kunt u richten tot ons middels de contactgegevens opgenomen onderaan dit Privacy Statement. Wij zullen uw verzoek binnen vier weken in behandeling nemen. Indien u van mening bent dat uw rechten met betrekking tot gegevensverwerking worden geschonden, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Indien u vragen of klachten heeft over de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met:
Babboe B.V.
Koedijkerweg 12A
3816 BV Amersfoort
T: +31513788136
Contactformulier

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op: 22 mei 2018