Babboe garantie: Voorwaarden van jouw bakfiets op een rij

Op alle producten van Babboe zijn onze garantievoorwaarden van toepassing. Hierin staat onder andere aangegeven hoe lang de garantieperiode is en op welke onderdelen de garantie ziet.

Artikel 1 Garantie

 1. Babboe garandeert dat de Babboe bakfietsen vrij zijn van constructie- en/of materiaalfouten, één en ander voor zover dat volgt uit deze garantiebepalingen.
 2. De garantie kan uitsluitend worden ingeroepen door de eerste eigenaar van de betreffende Babboe bakfiets.
 3. De garantie vervalt overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 3.1 en 5.1.
 4. De garantie is niet overdraagbaar.
 5. De garantietermijn gaat in op de dag van levering na akkoord en ontvangst van levering.

Artikel 2 Garantieperiode

 1. Voor de Babboe bakfiets frames geldt een garantietermijn van 5 jaar op constructie- en/of materiaalfouten.
 2. Voor de bak en de bakpanelen geldt een garantietermijn van 1 jaar op constructie- en/of op materiaalfouten.
 3. Het verlies van kleur van de bak en/of bakdelen valt niet onder de garantie, dit kan optreden door dagelijks gebruik en / of externe factoren zoals UV straling, vocht en warmte.
 4. Voor alle elektrische onderdelen geldt een garantietermijn van 2 jaar op constructie- en/of materiaalfouten
 5. Voor alle overige onderdelen, met uitzondering van de in artikel 2.7 genoemde onderdelen, geldt een garantietermijn van 2 jaar op constructie- en/of materiaalfouten.
 6. Voor alle accessoires geldt een garantietermijn van 6 maanden op constructie- en/of materiaalfouten.
 7. Op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, zoals banden, ketting, kettingbladen, kabels en remblokken, wordt geen garantie gegeven, tenzij sprake is van constructie- en/of materiaalfouten.
 8. Op de Babboe bakfiets showmodellen geldt ook 100% van de garantietermijn van de hierboven benoemde garantieperiodes.

Bakfiets service

Onderhoud bepaalt de levensduur van iedere fiets, dus ook van jouw bakfiets. Voer een eerste controlebeurt uit na 100 km of binnen 4-12 weken na aankoop van jouw bakfiets om de garantie te behouden. Onderhoud kun je laten uitvoeren door onze Babboe-monteurs of door een erkende fietsenmaker. Bewaar de bonnen van de fietsenmaker als bewijs voor het uitgevoerde onderhoud. De kosten worden niet vergoed.


Artikel 3 Garantie-uitsluitingen

 1. In de navolgende gevallen vervalt de garantie:
  1. De Babboe bakfiets heeft niet aantoonbaar (met factuur / bon) na 4-12 weken of 100 km na levering een eerste onderhoudsbeurt gekregen.
  2. De Babboe bakfiets heeft niet aantoonbaar (met factuur / bon) na uitvoer eerste controlebeurt jaarlijks een onderhoudsbeurt gekregen.
  3. Als de gebreken het gevolg zijn van onjuiste montage, dat wil zeggen montage die afwijkt van de bijgeleverde montage instructie, die tevens te vinden is op de website.
  4. Onjuist en/of onzorgvuldig gebruik van de Babboe bakfiets dat niet overeenkomstig de bestemming is, o.a.:
   • Met volle belading op- en afrijden van stoepranden;
   • Tegen stoepranden aanrijden;
   • Met een driewielbakfiets op twee wielen rijden.
  5. Technische reparaties zijn niet op vakkundige wijze verricht.
  6. Naderhand gemonteerde onderdelen komen niet overeen met de technische specificaties van de betreffende bakfiets of zijn onjuist gemonteerd.
  7. Indien het bewijs van eigendom niet aanwezig is.
  8. Bij een belading van de bak hoger dan het maximum laadgewicht van 80 kg bij de Carve, City, Slim & Mini, Flow, Bike bakfietsen, 100 kg bij de Big, Dog, Trike, Trike XL & Curve, Go bakfietsen en 150 kg bij de Babboe Max.
  9. Bij belasting zadel met meer dan 100 kg.
  10. Bij belasting bagagedrager met meer dan 25 kg.
  11. In geval van schade, ontstaan ten gevolge van een ongeval of een ander van buiten komend onheil.
 2. Voorts wordt uitdrukkelijk uitgesloten aansprakelijkheid van Babboe voor schade aan (onderdelen van) de Babboe bakfiets als gevolg van:
  1. Foutieve afstelling/spanning van stuur, stuurpen, zadel, zadelpen, derailleurset, remmen, versnellingen en/of loslopen van onderdelen, het nastellen van wielen en spaken gedurende gebruik, alsmede spaakbreuk.
  2. Niet tijdig vervangen van onderdelen zoals rem/derailleurkabels, remblokken, banden, ketting en tandwielen.
  3. Klimatologische invloeden zoals normale verwering van lak of chroomroest.
  4. Klimatologische invloeden zoals verkleuring van lak en bak.
  5. Bakfietsen die gebruikt worden ten behoeve van verhuur.

Artikel 4 Arbeidskosten op onderdelen in geval van garantie

 1. Gedurende de garantieperiode zullen alle onderdelen, waarvan door Babboe is vastgesteld dat sprake is van een materiaal- en/of constructiefout, naar keuze van Babboe worden gerepareerd dan wel worden vergoed. Eventuele kosten van (de-)montage zijn voor rekening van de eigenaar, indien van de eigenaar verwacht mag worden dat het te vervangen onderdeel zelf gemonteerd kan worden.
 2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid komt bij materiaal- en/of constructiefouten bij frames en voorvorken gedurende twee jaar na aankoopdatum ook het arbeidsloon voor rekening van Babboe.

Tip van ouders voor ouders

 • Spuit de bakfiets niet schoon met een hogedrukspuit. Een te krachtige waterstraal kan de elektronica in de elektrische delen beschadigen. Daarnaast spuit je het vet uit de lagers en komt er vocht in het frame terecht. In dergelijke gevallen vervalt de garantie.
 • Bescherm de Babboe bakfiets tegen de vorst. Gebruik de parkeerrem niet als de bakfiets langere tijd buiten staat, risico bestaat dat deze vast vriest.

Artikel 5 Indienen van een claim onder de garantie

 1. Claims onder deze garantie dienen per e-mail onder vermelding van ordernummer, framenummer en foto van het betreffende onderdeel te worden ingediend bij Babboe. Op deze manier kan Babboe beoordelen of er sprake is van een garantiegeval.
 2. Babboe zal binnen redelijke termijn de claim erkennen of afwijzen. Mocht het redelijkerwijs niet mogelijk zijn om het defect te beoordelen zonder de Babboe bakfiets in ‘levende’ lijve te aanschouwen zal er in samenspraak met de eigenaar naar een passende oplossing worden gezocht.
 3. Alvorens een vervangend product op te sturen kan Babboe eisen dat het bewuste product eerst ter beoordeling naar Babboe wordt opgestuurd. Aan de hand van deze beoordeling kan Babboe besluiten dat het product niet onder de garantievoorwaarden valt of een vervangende product opsturen.
 4. Kosten van transport van de Babboe bakfiets en/of onderdelen van en naar Babboe komen voor rekening van de eigenaar, tenzij het betrokken onderdeel voor garantie in aanmerking komt.
 5. Indien een bepaald onderdeel voor garantie in aanmerking komt en het origineel is niet meer leverbaar, dan zorgt Babboe voor een minimaal gelijkwaardig alternatief.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

 1. Een door Babboe gehonoreerde garantieclaim betekent niet automatisch dat Babboe ook aansprakelijkheid aanvaardt voor eventuele geleden schade. De aansprakelijkheid van Babboe strekt zich nooit verder uit dan is omschreven in deze garantievoorwaarden en/ of de toepasselijke algemene voorwaarden van Babboe.