Algemene voorwaarden 24h Pechhulp

Wat bedoelen we met?

Wij/Babboe
Wij hebben de 24-uurs Pechhulp ondergebracht bij Reis- en Rechtshulp N.V. een 100% dochter van ANWB B.V.

U
Degene die de Pechhulp afsluit.

Partner
Degene met wie u een duurzame relatie heeft en die volgens het bevolkingsregister op hetzelfde adres samenwoont (geen familie).

Pech
Een (mechanisch) defect waardoor u niet meer verder kunt rijden of waardoor verder rijden niet veilig is. Dit mankement is plotseling ontstaan in Nederland of België en u kon niet voorzien dat dit zou gebeuren.

Pechhulp
Het totale pakket van hulp bij pech onderweg. De hulp kan bestaan uit sleutelhulp of transporthulp als de pech niet ter plekke te verhelpen is.

Sleutelhulp
Wij proberen op de plek waar uw Voertuig staat deze door een (nood)reparatie weer aan het rijden te krijgen of zorgen ervoor dat rijden weer verantwoord is.

Transporthulp
Als sleutelhulp geen oplossing biedt brengen wij uw bakfiets naar huis of uw (gewenste) bestemming in Nederland of België. De hulpverleners nemen uiteindelijk het besluit waar u en uw Voertuig naar toe worden gebracht. Natuurlijk houden we waar mogelijk rekening met uw wensen.

Voertuig
Onder Voertuig verstaan wij alle soorten elektrische en niet elektrische bakfietsen van Babboe.


Algemene voorwaarden 24h Pechhulp

Wie kan deze Pechhulp afsluiten?
Iedere eigenaar van een elektrische of niet elektrische Babboe bakfiets met een minimale leeftijd van 18 jaar kan Pechhulp afsluiten

Wat doet u als u pech heeft? Meld pech telefonisch via de alarmcentrale, nadat u veilig staat. Het telefoonnummer in Nederland en België is 0592-390051. Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Wat mag u van ons verwachten? U mag van ons verwachten dat wij er alles aan doen om u weer op weg te helpen. Wij kunnen niet garanderen dat wij uw pech altijd direct kunnen oplossen. Ook als wij u met een noodoplossing helpen, kunnen wij niet garanderen dat daarmee uw probleem is opgelost of dat er geen andere storing of schade optreedt.

Wie heeft recht op hulp? De Pechhulp is Voertuig gebonden door middel van het framenummer. Hierdoor kunnen alle berijders van de fiets gebruik maken van deze Pechhulp. We behouden ons het recht voor om de contractgegevens te verifiëren indien dit noodzakelijk wordt geacht.

Hoe kunt u aantonen dat u recht op hulp heeft?
Met het framenummer kunt u aantonen dat u recht op hulp heeft.

Welke Voertuigen helpen wij?
Elektrische en niet elektrische bakfietsen van Babboe.

Hoe helpen wij u?
Wij helpen u bij Pech in heel Nederland en België. Onze Pechhulp begint altijd met telefonische hulp door de alarmcentrale. Als wij via de telefoon de Pech niet kunnen verhelpen vervolgen wij de hulpverlening met Sleutelhulp op locatie.

Wat gebeurt er als we uw Voertuig met Sleutelhulp niet direct aan het rijden krijgen?
Wij streven er altijd naar om ter plekke een (nood)reparatie te verrichten om uw Voertuig weer aan het rijden te krijgen of ervoor te zorgen dat rijden weer verantwoord is. Als wij uw Voertuig niet ter plekke kunnen repareren, dan brengen wij u en uw Voertuig: naar huis, naar een reparateur of naar uw bestemming in Nederland of België. De hulpverleners nemen uiteindelijk het besluit waar u en uw Voertuig naar toe worden gebracht. Natuurlijk houden we waar mogelijk rekening met uw wensen. De kosten van gebruikte onderdelen zijn voor Uw rekening.

Wat is de werkwijze in geval van pech?

 • U bent bereid ons zo snel mogelijk te voorzien van de juiste informatie.
 • De medewerkers zijn getraind in het beoordelen en oplossen van pechsituaties. Het is daarom belangrijk dat u hun instructies en adviezen opvolgt. Zij beoordelen of er recht op Pechhulp is.
 • Wij kunnen u alleen helpen op plaatsen waar wij met de auto’s uw voertuig kunnen bereiken en wij veilig aan uw voertuig kunnen werken, zonder de regels of de wet te overtreden. Dit is ter beoordeling aan de hulpverlener.
 • Wij kunnen de hulp van derden inschakelen, bijvoorbeeld een taxi of transportbedrijf.
 • U wordt opdrachtgever van het transportbedrijf als wij uw Voertuig op transport moeten zetten.

Hoe vaak heeft u recht op hulp?
U heeft 3 keer per contractjaar recht op sleutelhulp. Bijvoorbeeld aanmelding op 02-10-2017; verzekering loopt van 03-10-2017 t/m 02-10-2018.

Wanneer heeft u recht op hulp in Nederland?
U heeft vanaf 48 uur na het afsluiten van de Pechhulp en nadat wij Uw premie hebben ontvangen recht op Pechhulp. Het afsluiten moet wel hebben plaatsgevonden voordat de pech ontstaat.

Wat zijn situaties waarin wij u niet helpen?
Wij helpen u niet als u:

 • het Voertuig niet goed heeft onderhouden en/of niet voldoet aan de wettelijke eisen;
 • de Pech had kunnen voorzien voordat u vertrok;
 • onze hulp inroept terwijl u de wet overtreedt;
 • door een verloren of gestolen sleutel uw slot niet kunt openen, tenzij u kunt aantonen dat u de eigenaar bent van het Voertuig.

Of als de pech is ontstaan:

 • door opzettelijk handelen of nalaten;
 • als gevolg van een ongeval, diefstal, een van buiten komend onheil of brand.

Welke situaties kunnen voor ons reden zijn om u niet te helpen en/of uw 24-uurs Pechhulp te beëindigen?
Wij helpen u niet en kunnen daarnaast uw Pechhulp opzeggen als u:

 • zich onredelijk of agressief gedraagt tegen onze medewerkers of door ons ingeschakelde hulpverleners, of als zij de situatie als dreigend ervaren;
 • ons opzettelijk onvolledige of onjuiste informatie geeft;
 • volgens ons oordeel oneigenlijk gebruik wilt maken van onze Pechhulp;

In hoeverre zijn wij aansprakelijk?
Wij zijn alleen aansprakelijk bij een aantoonbare toerekenbare tekortkoming ten aanzien van:

 • schade die rechtstreeks voortvloeit uit de hulpverlening, behalve de hieronder expliciet opgenomen situaties waarbij iedere aansprakelijkheid is uitgesloten;
 • schade die voortvloeit uit gebreken in onderdelen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan in de volgende situaties:

 • Uw Voertuig wordt gerepareerd bij een reparateur of door een derde; deze reparatie geschiedt geheel in uw opdracht en komt voor uw eigen rekening en risico.
 • Uw Voertuig en bagage tijdelijk worden gestald.
 • Uw Voertuig en bagage worden gestolen.

Van wanneer tot wanneer loopt uw Pechhulp?

 • De Pechhulp loopt vanaf de ingangsdatum tot precies één jaar later.
 • De Pechhulp wordt na afloop van een contractjaar automatisch met één jaar verlengd.

Wanneer kunt u de Pechhulp opzeggen?
U kunt uw Pechhulp na het eerste contractjaar maandelijkse opzeggen via de klantenservice van Babboe.

Wat gebeurt er nadat u de Pechhulp heeft opgezegd?

 • Bij opzegging van uw Pechhulp vindt restitutie van betaalde premie pro rata plaats, tenzij sprake is van een van de situaties zoals hierboven beschreven. In deze situaties blijft de premie over het gehele contractjaar verschuldigd.
 • U ontvangt een schriftelijke bevestiging van uw opzegging.

Hoe kunt u de Pechhulp opzeggen?
U doet dit bij de klantenservice van bij Babboe bij voorkeur per mail service@babboe.nl of telefonisch via 033-7410740

Kunnen de tarieven en/of de voorwaarden wijzigen?

 • Wij kunnen de tarieven en/of voorwaarden van de Pechhulp 1 keer per kalenderjaar wijzigen.
 • De tarieven en voorwaarden kunnen tussentijds worden aangepast als gevolg van wijzigingen van wet- of regelgeving. Babboe kan dit doen met onmiddellijke ingang, op het moment dat de betreffende wet- of regelgeving van kracht wordt; dit kan zonder publicatie.

Hoe betaalt u uw Pechhulp?

 • U betaalt uw premie jaarlijks vooruit.
 • Via de betaalmogelijkheden vermeld op onze website.
 • De premie moet vóór aanvang van het contractjaar op de bankrekening van Babboe staan.

Wat gebeurt er als wij uw Pechhulp beëindigen?

 • Wij brengen u schriftelijk op de hoogte van de beëindiging van uw Pechhulp.
 • Het restant van de betaalde premie over de lopende contractperiode betalen wij niet terug.
 • U blijft het openstaande bedrag verschuldigd aan de ANWB. Dit bedrag zal worden geïnd door een incassobureau.
 • Wij kunnen ook andere producten beëindigen. Ook hiervoor reeds betaalde bedragen betalen wij niet terug.

Zijn de genoemde bedragen inclusief of exclusief btw?
Alle genoemde bedragen zijn inclusief btw of assurantiebelasting (voor zover van toepassing).

Hoe gaan we om met persoonsgegevens?
Babboe behandelt de gegevens van de Klant vertrouwelijk. Deze worden niet ter beschikking gesteld aan derden, tenzij Babboe daartoe wettelijk verplicht is, of als dit voor levering van het product of de dienst noodzakelijk is. Voor zover de door de Klant verstrekte gegevens kwalificeren als persoonsgegevens, neemt Babboe bij de verwerking van deze gegevens alle relevante privacy wet- en regelgeving in acht. In het privacy statement op de website van Babboe wordt uiteengezet welke persoonsgegevens Babboe voor welke doeleinden verwerkt, en op welke manier omgegaan wordt met privacy wet- en regelgeving.

Maak een
Proefrit

Maak een Proefrit