Navigeren

Babboe City Mountain - garantievoorwaarden

Voor deze bakfiets geldt een garantieperiode voor fabricagefouten. De garantietermijnen staan hieronder beschreven. Deze garantie omvat niet de aan normale slijtage onderhevige onderdelen.

Gedetailleerd vallen de navolgende onderdelen onder de garantie:

Garantie op de batterij

Je hebt een garantie van 2 jaar op uw batterijpakket/ accu indien er sprake is van materiaal- of constructiefouten, mits aan de volgende voorwaarden voldaan is:

 1. Je bent in het bezit van een garantie of aankoopbewijs. De garantieperiode begint op de dag van aankoop
 2. Er is geen sprake van onherstelbare diepteontlading

Garantietermijnen

Op de elektrische onderdelen van jouw Babboe City of Curve Mountain (display, aandrijfeenheid en batterijpakket) wordt 2 jaar fabrieksgarantie gegeven. Voor de garantieperiode van de overige delen verwijzen wij je naar de garantiebepalingen zoals die gelden voor de ‘gewone’ Babboe City of Curve (zonder elektrische ondersteuning).

WAARSCHUWING

1. Laat binnen ongeveer 2 maanden na levering een controlebeurt uitvoeren, doe dit tijdig, anders vervalt de garantie.

2. Spuit de fiets niet schoon met een hogedrukspuit. Een te krachtige waterstraal kan de elektronica in de elektrische delen beschadigen. In dergelijke gevallen vervalt de garantie.

Geen Garantie

 1. Achteraf gemonteerde, niet tot het leverprogramma van Babboe B.V. behorende onderdelen en uitrusting;
 2. Beschadigde en lekke banden, uitrekken van rem- en versnellingskabels door normaal gebruik (afstellingen en nastellen van rem en versnelling) en het nastellen van wielen en spaken gedurende gebruik, alsmede spaakbreuk;
 3. Op loszittende bouten en moeren;
 4. Roestvorming;
 5. Pedalen die verkeerd zijn gemonteerd
 6. Bakfietsen die gebruikt worden ten behoeve van verhuur

Verdergaande (garantie)aanspraken zijn uitgesloten.

Wettelijke eisen

Volgens de Europese wetgeving is het beschreven voertuig een fiets, omdat de fiets voldoet aan de volgende regels:

 1. De ondersteuning is alleen actief als de gebruiker zelf trapt.
 2. De ondersteuning is actief tot maximaal 25 km/uur.
 3. Het geleverde vermogen van de aandrijfeenheid is maximaal 250 Watt.

Deze elektrische bakfiets is een EPAC (Electrically Power Assisted Cycle) overeenkomstig EN 15194.

Conformiteit

Hierbij verklaart de fabrikant van deze elektrische bakfiets dat het product voldoet aan alle eisen en andere relevante bepalingen van de richtlijnen 2004/108/EC en 2006/42/EC. De conformiteitsverklaring kunt u opvragen bij Babboe BV.NEDERLANDS

Misbruik

Misbruik van de garantieregeling kan leiden tot declaratie van de gemaakte kosten door Babboe B.V.

Aanspraak doen op garantie

Indien je aanspraak wenst te maken op de garantie kun je contact opnemen met de Babboe klantenservice.

Op afspraak zal Babboe trachten binnen 15 werkdagen voor reparatie zorg te dragen.

Indien de service afdeling op basis van de ontvangen informatie niet kan vaststellen of de reparatie onder de garantievoorwaarden valt zal de monteur op locatie aangeven of de reparatie wel of niet onder de garantievoorwaarden van Babboe B.V. valt. De service afdeling kan je ook verzoeken het betreffende onderdeel op te sturen naar Babboe.B.V. Aan de hand van de beoordeling kan Babboe besluiten dat het onderdeel wel of niet onder de garantievoorwaarden valt.